Vote of Thanks by Dr Ravi Gupta, CEO, EletsTechnomedia Pvt Ltd at Smart City Summit, Rajkot